REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
PRZEZ VISTULA SERVICES SP. Z O.O.

DEFINICJE

Wykonawca (lub zamiennie Sprzedawca) – Vistula Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona Vistula Services sp. z o.o.) z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, NIP 5272854173, REGON 38033213, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733832 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Z Wykonawcą można kontaktować się:
a. pocztą elektroniczną na adres: info@vistulaservices.com;
b. listownie na adres: Vistula Services sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa;
c. telefonicznie pod numerem: +48 135 11 11.

Zamawiający (lub zamiennie Klient) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, Przedsiębiorca indywidualny, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Wykonawcą Umowę. Gdy Zamawiającym nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Zamawiającego w świetle obowiązującego prawa.

Przedsiębiorca indywidulany – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument – konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy (sprzedaży, na wykonanie dzieła, lub innej zdefiniowanej w trakcie negocjacji z Zamawiającym) określające w szczególności rodzaj oraz zakres prac do zrealizowania przez Wykonawcę.

Umowa – dokument zawarty między Wykonawcą a Zamawiającym potwierdzający przyjęcie do realizacji Zamówienie. Umowa określa zakres prac do wykonania przez Wykonawcę, czas realizacji, miejsce realizacji, warunki niezbędne do uznania Zamówienia za wykonane oraz zasady Płatności. Umowa może zostać zawarta na odległość lub w innym dowolnym miejscu wcześniej ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą (np. w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego).

Płatność – wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie Zamówienia. Płatność może być zrealizowana jako jednorazowa – na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży (faktura, paragon fiskalny) lub w transzach – w takim przypadku każdorazowo zasady wypłacania transz opisane zostaną w Umowie lub jako przedpłata podlegająca rozliczeniu po zrealizowaniu Zamówienia. W przypadku częściowej realizacji Zamówienia rozliczenie przedpłaty nastąpi proporcjonalnie do zakresu wykonanych przez Zamawiającego prac lub zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach katalogu towarów i usług oferowanych przez Spółkę.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z późniejszymi zmianami.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

ZASADY WSPÓŁPRACY

§1. SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG, REALIZACJA USŁUG

 1. Wykonawca świadczy usługi szkoleniowe, doradcze (konsultingowe), ousourcingowe oraz coachingowe zgodnie z profilem swojej działalności. Ponadto Wykonawca prowadzi sprzedaż szeroko rozumianych benefitów pozapłacowych (np. Pakiety medyczne).
 2. Warunkiem niezbędnym do podjęcia realizowania Zamówienia jest zawarcie Umowy między Wykonawcą i Zamawiającym.
 3. Przez zawarcie Umowy rozumie się dokonanie ustaleń co do Zamówienia, następnie podpisanie Umowy w sposób tradycyjny lub elektronicznie. W przypadku towarów i usług posiadających odrębne regulaminy do podpisania Umowy, a więc do zaakceptowania warunków sprzedaży, korzystania z towarów lub usług, dochodzi w momencie zaakceptowania w/w odrębnych regulaminów oraz dokonania Płatności (np. za Pakiety medyczne).
 4. W trakcie realizacji Usług Wykonawca zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry, która pozostaje do dyspozycji Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie.  
 5. Wykonawca będzie realizował Usługi osobiście bądź delegując do pracy swoich pracowników lub pracowników podwykonawcy lub osoby z którymi Wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny (zwany dalej Personel).
 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności będących przedmiotem Umowy z należytą starannością zgodnie z obowiązującą w danej dziedzinie wiedzą i standardami.
 7. Wykonawca oświadcza, iż delegowany przez niego personel posiada kwalifikacje i jest przygotowany do wykonywania zadań w ramach realizacji usług.
 8. W przypadku sprzedaży towarów lub usług realizowanych przez zewnętrzne w stosunku do Sprzedawcy podmioty (np. Pakiety medyczne), zasady zakupu oraz korzystania każdorazowo zostaną opisane w odrębnym regulaminie towaru lub usługi będącej przedmiotem sprzedaży.

§2. WYNAGRODZENIE, GWARANCJA

 1. Po zrealizowaniu prac określonych w Umowie i potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiającego,  Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, który stanowi podstawę do zrealizowania Płatności.
 2. W przypadku usług i towarów, które wymagają dokonania przedpłaty (np. Pakiety medyczne) dokument sprzedaży zostanie wystawiony niezwłocznie po dokonaniu Płatności przez Klienta, przed nabyciem towaru lub uzyskaniu prawa do korzystania z danej usługi.
 3. Warunki gwarancji, jeżeli nie wynikają z odpowiednich przepisów prawa, każdorazowo regulują odpowiednie zapisy zawarte w Umowie lub regulaminie usługi.

§3. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Gdy Zamawiającym jest Konsument lub Przedsiębiorcą indywidualnym przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy na warunkach określonych osobnymi przepisami prawa.
 2. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Adres do zwrotu: Vistula Services sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa.
 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży towaru rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jego posiadanie.
 8. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w dowolny sposób, niemniej Sprzedawca zaleca skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.vistulaservices.com lub wysyłając wiadomość na adres info@vistulaservices.com. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego przesłania Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą;
  • Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;której Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej konsultacji, naprawy lub konserwacji;
  • jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 12. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia faktury korygującej Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 15. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

§4. TAJEMNICA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W trakcie trwania Umowy, jak również po jej wygaśnięciu, Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać, bez pisemnej zgody Klienta wszelkich informacji podlegających ochronie m.in. informacji programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, kluczy, haseł, kodów itp. dotyczących Zamawiającego, które Wykonawca uzyska lub uzyskał przy wykonywaniu Umowy, chyba, że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publiczne lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do innych celów niż związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem, bądź uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
 4. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu, na żądanie Zamawiającego, otrzymanych od Zamawiającego wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących tajemnicy jednostki.
 5. Wykonawca oświadcza, że realizacja Umowy będzie następowała zgodnie z wymogami i pod rygorem konsekwencji wynikających z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 6. Zamawiający może powierzyć Wykonawcy, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
 7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe w celu realizacji Zlecenia w zakresie wynikającym z Umowy.
 8. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Zamawiający zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
 2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy, chyba, że w Umowie zawarto inny zapis.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Formularz odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny (przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom indywidualnym)

Udostępnij link do strony: